Breadcrumbs

Rólunk

A Szabad Pécs független, politikai pártokhoz, mozgalmakhoz, intézményekhez nem kötődő hírportál. Elsősorban Baranya közéleti-politkai híreire, történéseire, a dél-dunántúli régió eseményeire, programjaira is koncentráló internetes újság.
Hisszük, hogy a nyilvánosság tájékoztatása, a hírekhez és információkhoz való szabad hozzáférés biztosítása, a közhatalom gyakorlóinak ellenőrzése, a közpénzek felhasználásának követése a demokrácia működésének alapja, és egyben a sajtó kiemelt feladata. A sajtószabadság, a média függetlensége ezért mindannyiunk közös érdeke.