A Szabad Pécs megkapta a PTE pénteki, a modellváltás kezdeményezéséről döntő szenátusi ülésére beterjesztendő előterjesztést. Úgy tudjuk, hogy végül erről a verzióról szavazhatnak az egyetemen. A Miseta Attila rektor által jegyzett szöveg óvatosan fogalmaz, és peremfeltétekeket szab meg a tárgyalások során, de lényegében a modellváltást támogatja.

A cikk a hirdetés után folytatódikOrbán Viktorék a CEU elüldözése, az MTA elleni fellépés, a Corvinus átalakítása és a SZFE modellváltása után, a koronavírus-járvány második hullámának kellős közepén a négy orvosi képzést folytató magyarországi, köztük a három nagy vidéki (pécsi, debreceni, szegedi) egyetem átalakításának is nekiláttak, néhány hetet szánva e feladat első nagy szakaszára. Arra – mert ráadásul elérik ezt is, úgy tűnik –, hogy az egyetemek úgymond megszavazzák, látszólag ők maguk akarják a modellváltásnak nevezett folyamatot. Ami gyakorlatilag az állam egyetemek működtetésében játszott eddigi szerepét írja át – vagy írná át.

A Szabad Pécs megszerezte azt az előterjesztési javaslatot, amelyet a jelenlegi állás szerint Miseta Attila rektor beterjeszt a PTE Szenátusának pénteki, rendkívüli ülésére. Ami nem egy túlságosan lelkes, inkább óvatosan fogalmazó szöveg, de egyértelműen a modellváltást készíti elő, annak végigvitelére tesz konkrét javaslatokat, például peremfeltételeket szab meg az egyetemet képviselő tárgyaló feleknek.

Az előterjesztés fejlécéről készített képernyőmentés

A rektor előterjesztésében azt írja, hogy Palkovics László ITM-miniszter tájékoztatása szerint az új fenntartói rendszer csak akkor lép életbe, ha az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek – így a Pécsi Tudományegyetem is – ezt kifejezetten kéri. 

Leírja azt is, hogy 2021. január 14-én kibővített Dékánok Tanácsa keretében ismertették a rendelkezésre álló információkat és a fenntartó által javasolt forgatókönyvet a kari vezetőkkel, a Klinikai Központ elnökével, a Szentágothai János Kutatóközpont elnökével, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével. Hangsúlyozta, hogy a fórumon kérdések megfogalmazására is mód nyílt, majd a testület egyhangú döntést hozott arról, hogy az egyeztető tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetem folytatni kívánja, és “az Egyetem vezetése törekszik a folyamatban konstruktívan előrehaladni a felsőoktatási intézmény számára kibontakozó előnyök mielőbbi realizálása érdekében”.

Arról is beszél az előterjesztésben, hogy ezt követően számos formális és informális egyeztetést folytattak le, mind a fenntartó képviselőivel, mind pedig a társegyetemekkel, amelyek eredményeképpen kialakultak azon peremfeltételek, amelyek érvényesítését az Egyetem szükségesnek és fontosnak tartja a modellváltás esetén. A peremfeltételek kialakítása során figyelembe vették a karok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által megfogalmazott, az Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak elvárásait közvetítő igényeit.

A Szabad Pécs megjegyzése: az nagyon kérdéses, hogy milyen elvárásokról van szó, és ezt honnan vették, hiszen a modellváltás elleni legerősebb kritikákkal jelentkező szervezetek és csoportok mind arról számoltak be, hogy nem, hogy meghhallgatták volna őket, hanem éppenhogy akadályozták az általuk közvetíteni kívánt információk továbbítását.

Az előterjesztés alapján (e verzió szerint) Miseta Attila két határozati javaslat elfogadására tenne javaslatot. 

Az első javaslat magát a modellváltás Szenátus által történő kezdeményezését tartalmazza, egyben meghatározza a modellváltás közvetlen célját, a második javaslat pedig már az egyeztetések alapján kialakított peremfeltételeket fogalmazza meg, amelyeknek képviseletére és érvényesítésére a Szenátus a határozati javaslat elfogadásával felhatalmazza a további tárgyalások során azokat, akik az Egyetemet a modellváltásra irányuló tárgyalásokon képviselik.

A kis gömböc begurult az egyetemre és azt mondta, „Hamm, bekaplak!” – azzal bekapta (?)

Mese az egyetemi autonómiáról. Hol volt, hol nem volt, élt Magyarországon egy tulajdonképpen nem is olyan nagy csoport, nevezzük őket gömböcöknek, akiknek elég jól ment a dolguk. Jól ment a dolguk …

A rektori anyagban szereplő peremfeltételek, amelyek elfogadása mellett történhetne meg a PTE vezetése szerint a modellváltás:

I. A közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású Egyetem biztosítja az oktatás, kutatás, tudomány és művészet szabad művelését, s e körben a rektor és a Szenátus ez idő szerinti, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.) biztosított döntési jogkörei ne csorbuljanak. Az Egyetem hozzon létre a működését, finanszírozását és fejlesztését tartósan biztosító megállapodást a kormányzattal.

II. A modellváltás során meg kell őrizni az Egyetem egységét: a modellváltásra a Klinikai Központot, valamennyi kart, önálló szervezeti egységet és az Egyetem által fenntartott intézményeket magában foglaló, a nem pécsi székhelyű, illetve telephelyű szervezeti egységekre is kiterjedő egységben kerüljön sor.

III. Az egyetemi autonómia sarkalatos elemei a vagyonkezelő alapítvány létrehozására, az alapítvány és az Egyetem részére vagyonjuttatásra vonatkozó törvényben, valamint az alapítvány és az Egyetem alapító okiratában rögzítendők. Az Egyetem képviselői ennek érdekében folytassanak tárgyalást az alapítvány kuratóriumával is. 

IV. Az Egyetem képviselői a közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának létrehozása érdekében a fenntartó számára az alábbi javaslatokat tegyék.  

1. A kuratóriumnak legalább hét tagja legyen, figyelemmel az Egyetem sokrétű tevékenységére és összetett képzési portfóliójára.

2. A kuratórium tagjainak kijelölése során az Egyetem javaslatára – melyben egy fő esetén javaslattételre az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Doktorandusz Önkormányzat véleményének figyelembevételével jogosult – figyelemmel érvényesüljön a közigazgatás, a felsőoktatás-politika, a gazdaság és a tudományos élet képviselete, annak érdekében, hogy a kuratórium segítse elő az Egyetem fejlesztési céljainak, különösen az oktatás korszerűsítésének, modern infrastruktúra kialakításának, a nemzetközi kutatási, művészeti tevékenység erősítésének célját.  

V. Az Egyetem alapító okirata kiadásának és módosításának során a kuratórium legyen figyelemmel a Szenátus véleményére.

VI. Az Egyetem szervezeti és működési szabályzata kialakításának jogát – azonosan az ez idő szerint fennálló helyzettel – a Szenátus számára kell biztosítani azzal, hogy a Szenátus e jogát a kuratóriummal együttműködve gyakorolja.

VII. Az Egyetem alapító okirata biztosítsa annak lehetőségét, hogy a Szenátus a modellváltást követően is javaslatot tegyen a rektori pályázati felhívás tartalmára és rangsorolja a rektori pályázatokat.

VIII. A vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának és az Egyetem új alapító okiratának előkészítésében az Egyetem érdemben vegyen részt delegált képviselője/képviselői útján. Az alapító dokumentumok előkészítésében biztosítani kell az Egyetem által fenntartott intézmények képviselőinek részvételét. 

IX. Az Egyetem képviselői tegyenek arra vonatkozó javaslatot, hogy a kuratórium egyetemfejlesztő tevékenységéről rendszeresen tájékoztassa a Szenátust. 

X. A modellváltás valósítsa meg az Egyetemen foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeinek, különösen – teljesítmény-értékelésen alapuló – díjazásának javítását. Az Egyetem által foglalkoztatottak díjazására és egyéb juttatásaira vonatkozó szabályokat – a törvényes feltételek mellett, illetve keretek között – kollektív szerződés állapítsa meg. 

XI. A modellváltást követően az Egyetem Klinikai Központjában foglalkoztatottak tekintetében alkalmazni kell az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény rendelkezéseit, és biztosítani kell az oktatásban részt vevő foglalkoztatottak megfelelő többletdíjazását is.

XII. A hallgatók tanulmányi és szociális ösztöndíjakhoz való jogait – legalább az ez idő szerinti mértékben – biztosítani kell. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése 2021. január 21. napi határozatainak megfelelően meg kell tartani a hallgatók önkormányzati testületeinek (különösen az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak, valamint a Doktorandusz Önkormányzatnak) részvételi jogait az Egyetem irányításában, és a hallgatói önkormányzat működési feltételeit az alábbiakra figyelemmel biztosítani kell.

1. A hallgatói önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban rögzített feladatainak ellátásához a tárgyi és pénzügyi feltételeket, a gazdálkodáshoz szükséges jogokat biztosítani kell.

2. A hallgatókat érintő egyetemi döntésekkel kapcsolatosan biztosítani kell a hallgatói önkormányzat számára az Egyetem szabályzataiban ez idő szerint rögzített véleményezési és egyetértési jogokat.

3. A hallgatói önkormányzat – az ez idő szerint az Egyetem szabályzataiban meghatározott feltételek mellett – a Szenátus és a hallgatói ügyekben hatáskörrel rendelkező egyetemi és kari testületekbe képviselőt delegál az Nftv. 12. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott arányban.  

KategóriákMETÁL